Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Hur vi arbetar med GDPR

Information om hur LKAB hanterar personuppgifter
Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB (här benämnt "LKAB", "vi", "oss" eller "vår") är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är av yttersta vikt för oss att din integritet skyddas när du använder våra tjänster. Här hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i denna text.

Personuppgifterna som samlas in hanteras enligt Dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Förordningen reglerar hantering/behandlingen av personuppgifter för alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
LKAB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som LKAB utför. LKAB bestämmer ändamålet för var och en av dessa behandlingar. På våra webbplatser behandlar vi i huvudsak personuppgifter vid hantering av frågor och vid administration av behörighetsansökningar och prenumerationer.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
LKAB samlar in personuppgifter som du själv väljer att lämna genom att använda formulär på våra webbplatser. Uppgifterna lämnas då du använder de tjänster som behöver dina uppgifter för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande för den tjänst du vill använda. Detta kan till exempel handla om att du fyller i ett formulär med en fråga eller om att du önskar bli kontaktad av någon på LKAB. Det kan också handla om att du befinner dig på någon av våra produktsidor och vill ha mer information om våra produkter.

Ansöker du om behörighet till LKAB:s anläggningar samlar LKAB också in personuppgifter som behövs för att ansökan ska kunna behandlas, se vidare nedan under Ändamål.

Vi använder även cookies för att samla in uppgifter om hur du använder våra tjänster. Om hur vi använder cookies kan du läsa här: cookieinformation

Ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
- I samband med ansökan om behörighet till industriområde/gruvor/anläggningar. Det handlar om inpasseringskort, nycklar och underjordstaggar. Ansökningarna gäller personer och fordon. En registrerad, fullständig och godkänd behörighetsansökan via applikationen är ett krav för tillträde till LKABs anläggningar. Du registrerar själv uppgifterna, vilket inkluderar de personuppgifter som vi behöver för angivna ändamål.

- LKAB behandlar även personuppgifter för att fullgöra åtaganden mot våra användare vid frågor om LKAB och deras produkter samt vid anmälningar till event.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Formulär publicerade på externa webben ser till att dina personuppgifter når avsedd mottagare samt att lagring av de inskickade uppgifterna sker på ett säkert sätt hos vår driftpartner samt i LKAB:s interna databaser.
När det gäller ansökan om behörighet gäller att efter utförd och godkänd ansökan skickas dina uppgifter vidare till säkerhetssystemet ARX för vidare behandling. Informationen används för att kontrollera in- och utpassering till industriområden, gruvor och anläggningar. Den fungerar även som en elektronisk personalliggare för byggbranschen enligt Skatteverkets krav.
Genom användandet av formulär på våra webbplatser tillåter du att LKAB hanterar dina personuppgifter enligt ovanstående ändamål.

Rättslig grund
Den personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskrivs ovan grundar sig på samtycke från dig som användare av dessa tjänster.
Då du ansökt om behörighet hos LKAB och fått denna beviljad grundar sig behandlingen på avtalsfullgörelse.

Överföring av uppgifter inom vår koncern
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag i LKAB:s koncern om det krävs för administrativa ändamål.
Vi kan också använda uppgifter på en övergripande nivå för att kontrollera hur den externa webben används så att vi kan utveckla och förbättra den.

Tredjepartsleverantörer
Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera BankID-lösningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken "Ändamål". Vi har rutiner för att fastställa när personuppgifterna ska raderas och gallrar dem sedan.

Hur ser vi till att uppgifterna skyddas?
Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, förstöring, obehörig åtkomst eller ändringar.
Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder som finns kommer att förebygga försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har rutiner för att hantera eventuella incidenter och begränsa de eventuella skador som kan uppstå av en sådan incident.

Rättigheter avseende dina personuppgifter
Om du vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller om du vill rätta personuppgifter som finns lagrade hos LKAB har du bland annat följande rättigheter:
Rätt till tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och i förekommande fall få tillgång till personuppgifterna muntligen eller via ett registerutdrag.

Rätt till rättelse. Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem. Vi kommer då skyndsamt att utreda behovet av rättelse.
Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli glömd). Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Observera dock att vid beviljad ansökan om behörighet till LKAB:s anläggningar stödjer sig behandlingen på avtalsfullgörelse vilket innebär att rätten att bli glömd är begränsad till det tillfälle när inpasseringstillståndet inte längre behövs.
Rätt till begränsning av behandling.
Rätt att göra invändningar mot behandlingen.
Rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att överföra dina uppgifter till ett annat företag.
Rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Du kan skicka in klagomål till berörd tillsynsmyndighet om du anser att någon bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling.
Vi ber dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill åberopa någon eller några av dina rättigheter. Vi har som ambition att besvara förfrågningar inom 30 dagar från mottagandet.

Kontakt
Om du vill ha ytterligare information gällande hur LKAB hanterar dina personuppgifter eller om du vill åberopa några av dina rättigheter som registrerad, kontakta GDPR-samordnaren hos LKAB via GDPR@lkab.com.

För mer information om Dataskyddsförordningen, se: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/